Home > Ebooks > Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design

Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design

Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design

Tác giả Gene R. Cogorno

Nhà xuất bản McGraw-Hill

Số trang 272

Định dạng PDF

Dung lượng 2.67 MB

Quyển sách gồm 13 chương trình bày cặn vẽ các vấn đề liên quan đến dung sai GD&T.  Sau khi đọc xong quyển sách này bạn có thể hiểu được :

  • Khái niệm và những ưu điểm của dung sai GD&T
  • Kí hiệu, thuật ngữ và qui định của dung sai GD&T
  • Cách thức chọn chuẩn và ghi kí hiệu cho các bề mặt chuẩn
  • Mối quan hệ giữa sai lệch hình học và dung sai kích thước
  • Ý nghĩa và điều kiện áp dụng của 14 loại sai lệch hình học
  • Phương pháp ghi dung sai GD&T

Download here

Categories: Ebooks
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: